advertise
مهام دیجی
> لیست محصولات | products List > گوشی موبایل شیائومی Xiaomi ۱۲ ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۵G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گارانتی: گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام
کد محصول:MDP-۱۱۰۱۲۲۷۵
تعداد موجودی:ناموجود

گوشی موبایل شیائومی Xiaomi ۱۲ ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۵G

۱

فرم ورود

انتخاب شده:
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G
گوشی موبایل شیائومی Xiaomi 12 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G

جدول ویژگی ها

Icon

مشخصات

ابعاد گوشی

نمایشگر

مشخصات دوربین

ظرفیت و حافظه

سخت افزار

شبکه ها

سایر ویژگی ها

راهنمای خرید گوشی موبایل شیائومی Xiaomi ۱۲ ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۵G

شیائومی ۱۲ نامی بدون پسوند یا پیشوند خاصی است که تولید و عرضه یک محصول جدید ۵G از خانواده پرچمداران را به طرفدارانش نوید میدهد. این اسمارت فون توسط غول سازنده تلفن های هوشمند که با برند XIAOMI فعالیت می کند در سال ۲۰۲۱ عرضه شده است. این یکی از عرضه اولیه های شیائومی بود که برای رونمایی از قدرت تراشه اسنپدراگون هشت نسل یک به بازارهای جهانی عرضه شد. این گوشی که هم اکنون در حال بررسی آن هستید با ۱۲۸ گیگابایت ظرفیت ذخیره سازی داخلی و ۸ گیگابایت حافظه رم عرضه شده است. در ادامه به بررسی بیشتر مشخصات و جزئیات این دستگاه می پردازیم. لطفا با مهام دیجی همراه باشید تا نکات مهم درباره مشخصات و ارزش خرید این گوشی هوشمند شیائومی از سری ۱۲ را بررسی کرده و بفهمیم آیا قیمت خرید این مدل منصفانه است یا خیر، پس در ادامه با ما همراه باشید.


بررسی کلی

خانواده ۱۲ شیائومی واقعا شلوغ بود. طیف وسیعی از گوشی های هوشمند دیده شد که وظیفه پرچمداری نسل جدید را به دوش می کشد و در ادامه با مدل های مقرون به صرفه تری نیز عرضه شد. اینجا قدرت سخت افزاری یکی از بهترین های موجود در بازار گوشی های ۲۰۲۱ است. یک تراشه ۴ نانومتری که شبکه فایو جی را در اختیار شما قرار خواهد داد و البته از همین الان میتوانید از قدرت پردازنده و پردازش گرافیکی آن استفاده کنید. این مدل با به روز رسانی های عظیم به بهبود وضعیت پردازش تصویری منجر شد و سیگنال های رفت و برگشت به اوج خود رسیدند. اینجا شاهد بهبود وضعیت پردازش تصاویر در لحظه هستید که تاثیر آن پس از عکاسی با عکس های روشن و دارای جزئیات بیشتر در حافظه داخلی گوشی ذخیره میشود.

مهام دیجی

مشخصات ظاهری

وزن قابل قبول است زیرا هنوز زیر ۲۰۰ گرم نگه داشته شده و طراحی سبک جدید و زیبای پرچمداران شیائومی را دنبال می کند. گوشی باریک، ظریف و خوش دستی که به راحتی در یک دست جا میگیرد و کار کردن با آن واقعا راحت خواهد بود. رنگ بندی واقعا بی نظیر است. جنس بدنه به خوبی ساخته شده و پشت روی گوشی با بهترین شیشه های صیقل خورده روکش شده اند تا مقاومت بدنه را نسبت به گوشی های پلاستیکی بالا ببرند. سمت راست و چپ گوشی دارای لبه های منحنی است و طراحی را به سمت ظرافت پیش برده است. دور تا دور دارای شاسی فلزی خلوت و مرتب است. این مدل حالم را خوب کرد و ارزش ادامه دادن را داشت. رنگ های روشن و تیره به یک اندازه جذاب هستند و چیدمان فوق العاده ای که مشاهده کردیم حس زیبایی شناسی را برتری داده! اسلات سیم کارت در قسمت پایین نصب شده و شیائومی درگاه ارتقای مموری را حذف کرده است. این به واقعیت گوشی های شیائومی ۲۰۲۱ نزدیک تر خواهد بود زیرا حافظه بیشتر در کار سخت افزار اختلالاتی را ایجاد خواهد کرد و شما نیز از این مدل در حد همان ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی را انتظار داشته باشید. اگر به حافظه داخلی بیشتری نیاز دارید نمونه شیائومی دوازده دارای ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی را مشاهده و بررسی نمایید.

در ادامه باید اشاره کنم که جک ۳.۵ میلی متری نیز از روی این مدل حذف شده و در ادامه و با عرضه مدل های
جدیدتر نیز ما متوجه شدیم که تقریبا درگاه هندزفری (جک ۳.۵ میلی متری ) از روی تمام پرچمداران و همه برند ها جمع آوری شده است.


عکس محصول

صفحه نمایش

نمایشگر ها امروزه بزرگ ترین رابط گوشی هوشمند و کاربران هستند. سامسونگ غول سازنده نمایشگر برای تلفن های هوشمند است و پنل های ارزشمند خود را در اختیار تمام سازندگان تلفن همراه قرار داده . اینجا صفحه نمایش ۶.۲۸ اینچ را مشاهده می کنیم و اکثر گوشی های هوشمند که کاربرد عمومی دارند در محدوده همین ابعاد تولید می شوند. این یک پنل AMOLED است، بنابراین رنگ ها زنده به نظر می رسند و کنتراست قابل توجهی وجود دارد. حداکثر روشنایی ۱۱۰۰ نیت برای محیط های داخلی ارزیابی شده است. نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز وجود دارد، یعنی این نمایشگر ۱۲۰ بار در ثانیه تازه‌سازی می‌شود و این تقریبا جدید و پرطرفدار است. شیائومی به این محصول واقعا افتخار می کند زیرا ۶۸ میلیارد طیف رنگی را ارائه خواهد کرد.


صفحه نمایش میکرو کرو یک اختلاف سلیقه در بین طرفداران گوشی های هوشمند ایجاد کرده است! این در شیائومی و اکثر محصولات خانواده ۱۲ دیده می شود و در حالی است که ما این را در S۲۲ معمولی مشاهده نکردیم.ما انتخاب نهایی را به سلیقه شما واگذار می کنیم. نمایشگر همیشه روشن اینجا وجود دارد که برای دیدن هشدار های پیام رسان و شبکه های اجتماعی همچنین برای مشاهده ساعت و میزان شارژ باقی مانده باتری کاربرد دارد. همچنین؛ شیائومی خط تولید خود را ارتقا داده است و در حال همکاری با شرکت های بزرگی است. اکثر گوشی های خانواده ۱۲ شیائومی دارای سیستم صوتی منحصر به فردی هستند که توسط هارمن کاردن اجرا شده و لوگوی HARMAN KARDON نیز در بالای گوشی دیده می شود. گوشی طیف وسیعی از آوا را پخش میکند و صدای موسیقی کاملا واضح و شفاف است! هنگام مکالمه نیز مشکلی نداشتیم و حتی مکالمه روی حالت اسپیکر نیز واقعا شفاف است.


قدرت سخت افزار و نرم افزار ( XIAOMI ۱۲ ۱۲۸GB/۸GB )

ما به اندازه کافی درباره تراشه Qualcomm SM ۸۴۵۰ صحبت کرده ایم و تقریبا نام آن برای مرور مشخصات اکثر اسمارت فون های پرچمدار ۲۰۲۱ به بعد آشنا است. این تراشه اکنون با نسخه ارتقا یافته تری نیز عرضه شده اما هنوز هم اسنپدراگون هشت نسل یک در بین رتبه اولی های جهان قرار دارد. این یعنی نه تنها شما برای اجرای کارهای روزمره ، اینترنت گردی و تماشای فیلم هایی با کیفیت بالا مشکلی ندارد بلکه می توانید بازی های جدید را در بهترین حالت و در سطح بالا تجربه کنید. سیستم عامل محبوب اندروید نسخه ۱۲ این گوشی را اجرا کرده و رابط کاربری MIUI نسخه سیزده طیف وسیعی از شخصی سازی را به کاربر ارائه خواهد کرد. جزئیات تجربه بی نظیر رابط کاربری جدید شیائومی به نقد و بررسی مفصلی نیاز دارد اما تعداد قابل توجهی باگ در این نسخه جدید رفع گردیده است. 

ما دو یا سه بازی نسبتا سنگین سوم شخص و اتومبیل رانی با گرافیک بالا را روی این مدل آزمایش کردیم. همه چیز خوب بود البته باید بدانید که پردازنده این مدل کمی داغ می کند و بهتر است برای خنک نگه داشتن دستگاه در بین ساعت های طولانی بازی ، وقفه ای ایجاد کنید. پردازنده روی این گوشی شهرت بسیاری دارد اما لقب پر دردسر را نیز به خودش اختصاص داده اما قدرت شیائومی دوازده را نمیتوان دست کم گرفت.

تعدادی برنامه از پیش نصب شده روی گوشی وجود دارد یا حداقل آیکون آن را روی صفحه گذاشته اند و قرار است با لمس ، دانلود شوند و هیچ اخطاری درباره اینکه شما در حال استفاده از بسته اینترنت هستید وجود نخواهد داشت. البته این رسم شیائومی و حتی برخی از مدل های ( قدیمی تر ) اپل است که شما را با دانلود برنامه های از پیش تعریف شده روبرو خواهد کرد. البته نگران این قضیه نباشید زیرا حذف آیکون و حتی برنامه های اضافه، کمتر از ۵ دقیقه طول خواهد کشید. ادامه ما متوجه شدیم برخی از برنامه ها به طور تصادفی بسته میشوند و این کمی تعجب آور بود! در ادامه همه چیز مرتب و عالی بود و با مشکل خاصی برای تجربه نرم افزاری ( XIAOMI ۱۲ ) روبرو نشدیم. در ادامه بررسی ها تم های روشن و تیره بسیاری را مشاهده کردم و تنوع خوبی برای شخصی سازی رنگ و شکل گوشی وجود دارد. حتی آیکن هایی که طراحی را از ios به ارث برده واقعا جالب بود.

باتری و شارژر

باتری به معنای روشن ماندن گوشی شما است. هیچ چیز دیگری را نمی توان فدای یک باتری مناسب کرد. مردم از باتری های ۵۰۰۰ میلی آمپر شیائومی واقعا استقبال کرده و حتی از برخی مدل های سامسونگ نا امید شدند. اما این مدل قرار است یک دستگاه ظریف و کمی جمع و جور باشد. این گوشی ( XIAOMI ۱۲ ) با یک باتری داخلی Li-Po ۴۵۰۰ mAh طراحی شده و اگر از حداکثر توان سخت افزار استفاده کنید میتوانید هنوز هم به شارژ داشتن باتری برای یک روز کامل امیدوار باشید. البته بازی های سنگین و افزایش حرارت گوشی می تواند روی تجربه باتری تاثیر منفی داشته باشد. تست های انجام شده امیدوار کننده نبود اما نا امیدمان نکرد!

فلسفه مقاومت و دوام باتری یک اصل انکار ناپذیر برای تغییر محبوبیت گوشی های هوشمند است اما شیائومی توانسته با فناوری های شارژ پر سرعت ، هواداران خود را بیشتر از گذشته راضی نگه دارد. گوشی های شیائومی از نظر دوام و عمر طولانی مدت به اندازه سامسونگ شهرت ندارند اما امکانات آن برای افزایش کاربری روزمه قابل تحسین است. این گوشی از ۶۷ وات شارژ سریع پشتیبانی می کند و باتری خالی آن در حدود ۴۰ دقیقه کاملا پر خواهد شد. حتی شارژر بی سیمی نیز سرعت خوبی دارد و باتری خالی گوشی را در کمتر از یک ساعت کاملا پر خواهد کرد.


دوربین ها

شیائومی ۱۲ دارای سه دوربین پشتی است: دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی f/۱.۹، است و ۱۳ مگاپیکسل f/۲.۴ برای فوق عریض در نظر گرفته شده و ۵ مگاپیکسل f/۲.۴ برای تله ماکرو است. این سابقه مشابه گوشی Mi ۱۱ است اما دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی Mi ۱۱ اینجا با یک دوربین ۵۰ مگاپیکسلی جایگزین شده است و ظاهراً شیائومی می‌خواهد از قید و بند مگاپیکسل خارج شود! البته مگاپیکسل تمام داستان نیست زیرا اینجا سنسور دوربین کمی بزرگ تر است و عکس ها نه تنها افت نکرده بلکه روشن تر شده و نویز کمتری دارند. تصاویر گرفته شده با دوربین اصلی، با رنگ های زنده، کنتراست چشمگیر و جزئیات بسیار خوب به نظر می رسند. این مورد برای تصاویر افراد، اشیاء نزدیک یا مناظر وسیع تر بود.

تجربه تله ماکرو جالب بود. اگرچه شنیدن نام تله ماکرو برای دوربین گوشی های شیائومی واقعا مسخره به نظر می رسید و حس کردیم شیائومی فقط می خواهد لیست مشخصات را پر کند اما انصافا برای XIAOMI ۱۲ اینطور نیست و تجربه تله فوتو یک موضوع کاملا واقعی بود. لنز تله ماکرو به شما این امکان را می‌دهد تا بدون نزدیک‌تر کردن ( بیش از حد ) گوشی به سوژه، عکس‌های کلوزآپ دقیقی بگیرید و مطمئن شوید که نور گوشی را مسدود نمی‌کنید. ما با این گوشی از گلها، مواد غذایی و بافت پارچه، عکس‌های زیبایی گرفتیم. زوم تله فوتو از نوع دیجیتال است.

برای سایر تجربه ها نیز تا زوم دو برابری داستان خوب به نظر می رسید اما زوم پنج برابری شروع به خراب کردن عکس ها کرد و این در زوم ده برابری به فاجعه تبدیل شد! این برای چنین بسته سخت افزاری واقعا قابل قبول است. در مجموع یک گوشی با دوربین سطح متوسط در جیب شما وجود دارد که اگر نور مناسب را در نظر بگیرید؛ تجربه های شما برای عکاسی خراب نخواهد شد. اینکه ما چقدر با گوشی خودمان فیلم برداری می کنیم به شرایط و حتی شغل یا تحصیلات ما بستگی دارد. اما ممکن است ما با صحنه ای جالب در طبیعت روبرو شویم و برای فیلمبرداری از آن علاقه مند باشیم. تجربه ضبط فیلم با کیفیت ۸K  و ۲۴ فریم و ۴K از ۳۰ تا ۶۰ فریم و HDR۱۰+ تجربه شما را فراتر از حد انتظار خواهد کرد.مهام دیجی مرکز خرید گوشی های مقرون به صرفه است


مهام دیجی مدل های ارزشمند و خوش قیمت مانند این کالا با عنوان را با ۱۸ ماه گارانتی معتبر و یک سال بیمه رایگان به عنوان هدیه به خریداران ارجمند تقدیم خواهد کرد. جدول مشخصات این کالا جزئیات دقیقی را درباره مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری آن منتشر کرده است. پس از بررسی جدول مشخصات محصول اگر همچنان ، سوال یا نکته ای درباره قیمت و ویژگی های مربوط به گوشی، ذهن شما را درگیر کرده بود با کارشناسان فروش مهام دیجی در ارتباط باشید و از مشاوره رایگان خرید گوشی موبایل شیائومی Xiaomi ۱۲ ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت  بهره مند شوید.


تحویل اکسپرس

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

ضمانت اصالت کالا

پشتیبانی ۲۴ ساعته

پشتیبانی ۲۴ ساعته

تضمین قیمت

تضمین قیمت

سوالات متداول

*ممکن است بخشی از اطلاعات این صفحه درست نباشد در صورت مشاهده لطفا به ما گزارش دهید*

اگر سوال یا نظری هست بفرمائید

محبوب ترین کالاها