advertise
مهام دیجی
> لیست محصولات | products List > گوشی موبایل شیائومی Note ۱۱ Pro Plus ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگ ۵G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
تامین کننده: مهام دیجی
گارانتی: گارانتی ۱۸ ماهه همراه تجارت مهام
کد محصول:MDP-۱۱۰۱۲۳۱۵
تعداد موجودی:۳۴عدد

گوشی موبایل شیائومی Note ۱۱ Pro Plus ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگ ۵G (پک گلوبال ، رام گلوبال)

۱۸ ماه گارانتی و خدمات طلایی مهام سرویس
۱۸ ماه گارانتی ۵ ستاره همراه سرویـــــس مهام - ارسال با بیمه کامل میباشد
۱

فرم ورود

انتخاب شده:
خرید تا قبل از ساعت ۱۲ هر روز ارسال همان روز
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
گوشی موبایل شیائومی Note 11 Pro Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگ 5G (پک گلوبال ، رام گلوبال)
جدول ویژگی های Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G
Icon

مشخصات

ابعاد گوشی

نمایشگر

مشخصات دوربین

ظرفیت و حافظه

سخت افزار

شبکه ها

سایر ویژگی ها

راهنمای خرید گوشی موبایل شیائومی Redmi Note ۱۱ Pro+ ۵G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت

Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G وارد صحنه شده است و قصد دارد با چند پیشرفت نسبت به نسخه ۱۰ به همان تعادل عالی بین قیمت و کیفیت دست یابد. با این حال، این گوشی تنها نیست، بلکه بخشی از سه گانه Note ۱۱ است. دو مدل دیگر ارزان‌تر گوشی‌های Redmi Note ۱۱ و Redmi Note ۱۱ Pro ۵G با قیمتی نزدیک به هم هستند. با وجود اینکه این گوشی‌ها از یک خانواده هستند، تفاوت زیادی بین آنها وجود دارد. هر یک از این سه گوشی با چیپست متفاوتی عرضه می‌شوند، دو مدل پرو به بنچمارک بالاتری دست یافته‌اند و نسخه غیر پرو از نظر عملکرد یک درجه پایین‌تر است.

در کیفیت صفحه نمایش نیز تفاوت هایی وجود دارد، اما دوربین‌های این سه مدل کاملاً مشابه به نظر می رسند. در این بررسی، ما بر روی Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G تمرکز می‌کنیم و با در نظر گرفتن همه این موارد، در ادامه بررسی می‌کنیم که Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری در چه سطحی است چه مزیت‌ها و معایبی دارد و آیا آن چیزی است که شما به دنبال آن هستید یا خیر. به این امید که پس از خواندن این مقاله گوشی مناسب خودتان را انتخاب کنید و بتوانید خرید مطمئنی داشته باشید.


طراحی Redmi Note ۱۱ Pro Plus

از لحاظ ظاهری به طور خلاصه می‌توان گفت که این گوشی طراحی ساده و تمیزی دارد. تیم طراحی شیائومی قطعاً تلاش بیشتری برای طراحی Redmi Note ۱۱ Pro Plus در مقایسه با نسخه‌های قبلی انجام داده است. هم از نظر شکل و هم از نظر رنگ، این گوشی زیبایی است ولی با وزن ۲۰۴ گرمی کمی در دست سنگین است. ابعاد گوشی از نظر اندازه، ۶.۴۴x۲.۹۹x۰.۳۲ اینچ ( ۱۶۳.۶۵x۷۶.۱۹x۸.۳۴میلی متر) و وزن آن ۷.۱۹ اونس (۲۰۴ گرم) است. در حالی که بدون شک این گوشی بزرگ است، ترکیب لبه‌های صاف و گوشه‌های گرد، نگهداری آن را در دست آسان و مطمئن می‌کند. بدنه‌ی Redmi Note ۱۱ Pro Plus از یک قاب پلاستیکی و یک پنل پشتی شیشه‌ای ساخته شده است که اثر انگشت خیلی روی آن باقی می‌ماند.

در قسمت جلویی گوشی دارای شیشه گوریلا گلس ۵ برای محافظت از صفحه نمایش و دوربین سلفی جلویی به سبک سوراخ پانچ بالای صفحه نمایش آن است. دارای برخی قابلیت‌های دیگر مثلاً گواهی IP۵۳ به معنی مقاومت در برابر پاشش آب و تا حدودی مقاوم در برابر گرد و غبار است. در در سمت راست گوشی، ترکیبی از دکمه پاور/اسکنر اثرانگشت و دکمه تنظیم صدا را خواهید دید که هر دو حس خوب و راحتی دارند و در عین حال نرم و عالی هستند. در قسمت پایین قاب، درگاه USB-C، یکی از دو بلندگو و شیار سیم کارت/میکرو اس‌دی قرار دارد. در سمت بالا، بلندگوی دوم و جک ۳.۵ میلیمتری هدفون قرار دارد.

مهام دیجی

عکس

جعبه گشایی ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس

در داخل جعبه Redmi Note ۱۱ Pro Plus خود گوشی، شارژری استثنایی با قدرت شگفت انگیز ۱۲۰ واتی ، کابل شارژ USB-C به USB-C و یک قاب شفاف که به نظر محکم و بادوام می‌رسد می‌بینید. علاوه بر قاب، یک محافظ صفحه پلاستیکی نیز از قبل روی صفحه گوشی نصب شده است.

عکس محصول

کارایی پردازنده Dimensity ۹۲۰ در Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G

بدلیل استفاده از پردازنده مدیاتک Dimensity ۹۲۰ قدرت این گوشی نسبت به Note ۱۱ Pro بهبود یافته است، به خصوص پردازنده گرافیکی آن در ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس ۵G شیائومی کارایی بهتری از ردمی نوت ۱۱ پرو ۵G دارد. با این که تراشه جدید مدیاتک Dimensity ۹۲۰ ۵G تفاوت خیلی زیادی به اندازه تفاوت شب و روز نسبت به Snapdragon ۶۹۵ ۵G ایجاد نمی‌کند، بدون شک از هر نظر سریعتر از آن است. این همان تراشه ای است که در گوشی Realme ۹ Pro Plus نیز استفاده شده است. مانند Realme ۹ Pro Plus ، گوشی ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس ۵G شیائومی عملکردی روان با توانی حتی بالاتر از تازه سازی ۱۲۰ هرتزی نمایشگر را دارد و به محض اینکه برای اولین بار گوشی را روشن می‌کنید، متوجه آن می‌شوید.

عملکرد آن در بازی نیز واقعاً خوب است. میانگین امتیاز چند هسته ای ۲۲۰۳ در Geekbench نشان دهنده افزایش قدرت ۱۰ درصدی نسبت به نسخه بدون پلاس آن یعنی Redmi Note ۱۱ Pro ۵G است. این نشان دهنده بهبودی متوسط ​​و قابل لمس در قدرت CPU است. این افزایش قدرت زمانی که صحبت از پردازنده گرافیکی به میان می‌آید بسیار بیشتر نیز می‌باشد. امتیاز ۱۹۶۳ در ۳DMark Wildlife که نشان دهنده بهبود ۵۰ درصدی نسبت به نسخه بدون پلاس آن یعنی Note ۱۱ Pro ۵G دارد.

در جاهای دیگر، امتیاز ۳۸۷۵ در تست سخت‌تر Sling Shot Extreme نشان‌ دهنده افزایش ۳۵ درصدی قدرت آن نسبت به نسخه بدون پلاس است. به همان اندازه که این افزایش عملکرد بسیار مهم است - شاید حتی بیشتر - این تراشه مشکلات پخش رسانه ای که در Redmi Note ۱۱ Pro ۵G داشتیم را ندارد. برای مثال، ویدیوهای YouTube در این گوشی از پخش HDR نیز پشتیبانی می کنند. همانطور که در بخش دوربین بررسی می‌کنیم، تراشه Dimensity ۹۲۰ ۵G همچنین مجموعه‌ای بسیار متنوع از حالت های فیلم برداری را در Note ۱۱ Pro Plus ۵G، از جمله پشتیبانی از فیلم برداری ۴K و فریم ریت بالاتر در رزولوشن ۱۰۸۰ پیکسل و ۷۲۰ پیکسل فراهم کرده است.


عمر باتری و شارژدهی Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G

با نگاهی به خانواده گوشی های ردمی نوت ۱۱، ممکن است تعجب کنید اگر بفهمید که در اینجا ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس در واقع باتری کوچک تری (۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت) نسبت به مدل ارزان تر ردمی نوت ۱۱ پرو (۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت) دارد. با این حال، در ازای ظرفیت کمتر باتری، نسخه پلاس با شارژر بسیار سریعتر عرضه شده است. برخلاف مدل غیر پلاسی ردمی که از باتری استاندارد استفاده می کند، نسخه پلاس دارای یک باتری دو سلولی است که به آن امکان می دهد سرعت شارژ بسیار سریع تر و ۱۲۰ واتی را تحمل کند. این به معنی شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در کمتر از ۲۰ دقیقه است! هر بار که این تلفن را بعد از نوشیدن یک استکان چای چک می کردم، واقعاً از اینکه چقدر سریع از شارژر انرژی می گیرد شگفت زده می شدم! در مورد میزان نگهداری شارژ بعد از یک شارژ کامل، فقط این را بگوییم که می توانید با خیال راحت کارهایتان را انجام دهید و نگران شارژ نباشید. من می‌توانستم یک روز کامل را با استفاده سنگین پشت سر بگذارم، و در پایان روز، حتی نگران وصل کردن آن به شارژر و انتظار برای شارژ شدن نبودم، زیرا صبح می‌توانستم این کار را به مدت ۱۰ دقیقه انجام دهم و ساعت‌ها عمر باتری داشته باشم.

مهام دیجی

کیفیت صفحه نمایش Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G

Redmi Note ۱۱ Pro Plus با صفحه نمایش ۶.۶۷ اینچی ۱۲۰ هرتزی آمولد با رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ پیکسل همراه با حاشیه های نازک عرضه می شود. رنگ مشکی و کنتراست نمایشگر برای تماشای فیلم و ویدیو کاملاً مناسب است و هنگام مشاهده تلفن از زوایای مختلف هیچ مشکلی وجود ندارد. وضوح نیز عالی است و استفاده از تلفن در خارج از خانه در یک روز آفتابی آسان می‌باشد. رنگ‌ها همچنین با حالت پیش‌فرض Vivid (درخشان) واضح و دقیق به نظر می‌رسند، اگرچه شما می‌توانید آن‌ها را در تنظیمات صفحه نمایش گوشی به دلخواه تغییر دهید و تنظیم کنید.

مهام دیجی

مهام دیجی

بازکردن قفل گوشی ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس ۵G

وقتی نوبت به باز کردن قفل Redmi Note ۱۱ Pro Plus می رسد، حسگر اثرانگشتی که در دکمه پاور در کناره گوشی تعبیه شده است، عملکردی سریع و مناسب دارد. همچنین گزینه‌ای برای باز کردن قفل با چهره وجود دارد که بسیار سریع است، اما مانند بیشتر گوشی‌ها، استفاده از تشخیص چهره برای باز کردن گوشی امنیت زیادی ندارد.


دوربین Redmi Note ۱۱T Pro+ ۵G

این گوشی در پشت دارای دوربین سه‌گانه است. سنسور ۲ مگاپیکسلی ماکرو، سنسور ۸ مگاپیکسلی اولترا واید و سنسور ۶۴ مگاپیکسلی واید. سنسور اصلی این گوشی ۶۴ مگاپیکسلیه و میشه گفت به طور کلی در گوشی های میان رده یک سنسور عالی بحساب میاد. شیائومی برای بهتر کردن عملکرد این سنسور از فناوری فوکوس خودکار تشخیص فاز استفاده کرده که تشخیص سریع و دقیقی داره که باعث میشه تصویر واضحی از سوژه گرفته بشه و به کیفیت عکسی که میگیریم کمک زیادی میکنه. از این فناوری در گوشی های میان رده و هم در گوشی های پرچمدار رده بالا استفاده میشه. از طرف دیگه در خصوص کیفیت دوربین تنها مگاپیکسل سنسور مهم نیست، گوشی ردمی ۱۱تی پرو پلاس قدرت گرافیکی بالایی داره و از هوش مصنوعی مدیاتک بهره برده که روی کیفیت تصاویر تاثیر چشمگیری داره. حتی در شب هم نویز خیلی زیادی در تصاویر دیده نمیشه.
سنسور ۸ مگاپیکسلی فوق عریض یا التراواید مخصوص عکاسی در فضای بازه. این سنسور از نوع اولتراوایده و زاویه دید ۱۲۰ درجه داره. تقریبا به همان اندازه ای چشمتان می تواند همه چیز را ببیند این سنسور هم زاویه دید دارد. بنابراین وقتی قصد دارین منظره ای که آن را تماشا می کنید را با تمام جزئیاتش ثبت کنید سنسور اولترا واید کل زاویه دیدتون رو می‌تونه داخل کادر قرار بده.
اگر بتونید گوشی رو ثابت کنید می توانید عکس های خیلی خوبی با این سنسور بگیرید. تصاویر این دوربین وضوح بسیار خوبی دارند و نویز هم توی اون‌ها چندان بالا نیست و اگر بین گوشی‌های میان رده دنبال یه دوربین الترا واید خوب هستید، ردمی نوت ۱۱ تی پرو پلاس میتونه گزینه مناسبی باشه. سنسور ماکرو هم یکی از سنسورهای است که این روز‌ها در گوشی‌ها به چشم میخورند. این دوربین برای عکاسی از سوژه‌های کوچیک توی فاصله کم طراحی شده.
احتمالا تا حالا متوجه شدین که وقتی از سوژه هایی که جزئیات ریزی دارن مثلا از چشم خودتون بخواهید عکس بگیرین تصویر خیلی واضحی نشان داده نمیشه و جزئیات و خطوط چشم تار ثبت میشه. و یا مثلا قصد داشته باشیم از دانه برف عکس بگیریم. سنسور ماکرو به شما این امکان میده روی سوژه‌های بسیار نزدیک فوکوس کنید و اونو چندین برابر بزرگ تر از حالت عادی نمایش بدید.
سنسور دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی و دقت فیلمبرداری بسیار بالا ۱۰۸۰ را ضبط میکنه. سلفی هایی که با سنسور ۱۶ مگاپیکسلی گرفته میشن از کیفیت بسیار بالایی برخورداره و برای گرفتن عکس های پرتره یا سلفی ۱۱ تی پرو پلاس گزینه خوبی محسوب میشه و قطعا با کیفیت خوب و پردازنده مدیاتک قدرتمند و امکانات نرم افزاری که داره میتونه نظر خیلی از افراد را به سمت خودش جلب کنه. البته پردازشگر گرافیکی که در گوشی بکار رفتن هم تاثیر زیادی روی عملکرد دوربین عکاسی و فیلمبرداری این گوشی دارن.


سخت‌افزار Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G

از لحاظ نرم افزاری برخی نرم‌ افزارهای اضافی در گوشی هست که بهتر است آن‌ها را حذف کنید. نسخه‌ای که در حال مشاهده هستید نسخه ۲۵۶ گیگابایتی با ۸ گیگابایت رم است. شما میتوانید از اینجا نسخه ۱۲۸ گیگابایتی با رم ۸ را مشاهده کنید. در تست‌های متعدد، متوجه شدم که Redmi Note ۱۱ Pro Plus از عهده اجرای هر بازیی‌ای بر می‌آید و با توجه به نرخ تازه سازی ۱۲۰ هرتزی نمایشگر، بازی با آن حتی لذت‌ بخش ‌تر نیز می‌‌شود. به لطف فناوری LiquidCool ۲.۰ (خنک سازی با مایع) شیائومی، در هنگام بازی، دیگر نگران داغ شدن بیش از حد گوشی نخواهید بود. همین قدر بگویم که گوشی Redmi Note ۱۱ Pro Plus در استفاده‌های معمول روزمره خیلی روان بود. هنگام پیمایش در رابط کاربری، مرور وب یا تماشای فیلم و رسانه هیچ مشکلی نداشتم. همه چیز به سرعت و بدون لگ انجام می‌شد.

مهام دیجی

کیفیت صدا Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G

همانطور که حتماً می‌دانید JBL یکی از باسابقه‌ترین و با کیفیت ترین برندهای تولید لوازم صوتی است. اگر به موزیک علاقه‌مندید و اسپیکر گوشی برای شما مهم است، این گوشی شما را ناامید نمی‌کند. با خرید گوشی Redmi Note ۱۱ Pro Plus می‌توانید از اسپیکر با کیفیت JBL نیز لذت ببرید. کیفیت صدای خروجی از اسپیکرهای Redmi Note ۱۱ Pro Plus یکی از بهترین قسمت های این گوشی است. اوج و میانه اصوات در آن خیلی خوب پوشش داده شده و بیس آن برای یک گوشی با این رنج قیمت گوشی اصلاً بد نیست.

دو بلندگو یکی در پایین و دیگری در بالا وجود دارد. بلندگوی بالا در واقع صدا را از طریق دو شکاف مجزا ارائه می‌کند – یک خروجی از بلندگوی تلفن در بالای صفحه گوشی که صدا را به سمت جلو پخش می‌کند و دیگری در لبه ‌ی بالایی قاب گوشی که صدا را به سمت بالا پخش می کند. صدایی که این طرح بلندگوی دوگانه تولید می‌کند، حتی با حداکثر بلندی صدای ۱۰۰ درصد، بدون افت کیفیت غنی و کامل شنیده می شود. و در مورد آن می توان گفت که میزان صدا بیشتر از چیزی است که معمولاً نیاز دارید، بیشتر از اینکه که برای شنیدن صدای تلفن خود در محیط های پر سر و صدا یا زمانی که تلفن در اتاق دیگری باشد نیاز است.

اغلب اوقات، زمانی که یک تولید کننده، نام برندی را روی یکی از دستگاه های خود می زند، فقط از یک تاکتیک بازاریابی استفاده می‌ کند، اما در این مورد، به نظر می رسد که حکاکی SOUND BY JBL در این گوشی دلیلی بیشتر از بازاریابی صرف بوده است. همچنین در این گوشی پشتیبانی از صدای دالبی Dolby Atmos نیز وجود دارد. همانطور که قبلا ذکر شد، یک جک ۳.۵ میلی متری صدا نیز وجود دارد، بنابراین در صورت تمایل می توانید از هدفون های سیمی نیز استفاده کنید.


مهام دیجی

نرم افزار Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G

Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G با MIUI ۱۲.۵.۲ شیائومی عرضه شده است که با توجه به اینکه نسخه بدون پلاس یعنی Redmi Note ۱۱ Pro که پیش از این تست کرده بودم، قبلاً به ‌روزرسانی MIUI ۱۳ را دریافت کرده بود، کمی عجیب بود. با این حال، نکته ناامید کننده ‌تر، این واقعیت است که پشت هر دوی این نسخه‌های MIUI، اندروید ۱۱ ای وجود دارد که حالا چند ماه است که قدیمی شده است. چون گوگل اندروید ۱۲ را منتشر کرده است. وقتی این نرم‌افزارهای حالا قدیمی شده را در کنار دو سال به ‌روز رسانی‌ های اصلی نرم‌افزار در نظر می گیریم، به عبارت دیگر، آخرین نسخه اندرویدی که در این گوشی دریافت خواهید کرد، اندروید ۱۳ است. اگر به MIUI شیائومی برگردیم، اکنون یک نرم افزار کاربر پسندتر و زیباتر است. حتی گاهی اوقات با چیزهایی مانند کشوی برنامه و کشیدن منوی اعلان‌ها از هر نقطه روی صفحه، خیلی شبیه اندروید خام گوگل است. متاسفانه، یکی از مواردی که گوشی‌های شیائومی به آن معروف هستند و در Redmi Note ۱۱ Pro Plus نیز یافت می‌شود و آن برنامه‌های متعددی هستند که به صورت پیش فرض نصب شده‌اند. خبر خوب این که می توانید همه آنها را حذف کنید، خبر بد این که این کار کمی از شما وقت می گیرد.


مهام دیجی

بهینه سازی رم با MIUI ۱۳ برای Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G

یکی دیگه از ویژگی‌هایی که در این گوشی وجود داره بهینه سازی رم یا ویژگی Atomized Memory هست که کارایی رم بهتری به همراه داره. شیائومی ادعا میکنه که این ویژگی باعث میشه کاربر تجربه رابط کاربری روان تری داشته باشه و از الگوریتمی در این رابط کاربری استفاده شده که باعث میشه CPU گوشی روی کارهای مهم تمرکز داشته باشه و عملکرد گوشی سریعتر، بهتر و روانتر بشه. یکی دیگه از ویژگی های جذابی که این رابط کاربری داره نوار کناری هوشمند شیائومی هست. این نوار مثل نوار وظیفه taskbar کامپیوتر عمل میکنه.
کاربر میتونه همزمان چند تا کار با هم انجام بده. بعنوان مثال برنامه واتساپ را باز کنه اما بدون اینکه برنامه رو ببنده بتونه به برنامه های مورد علاقه اش مثل برنامه اینستاگرام هم دسترسی داشته باشه. این ویژگی باعث شده ردمی نوت ۱۱ تی پرو پلاس طرفداران زیادی داشته باشه. کاربرا میتونن تا ۱۰ تا برنامه هم همزمان باز کنند و داخل گوشی خودشون یه کامپیوتر کوچک داشته باشن.


رقبای Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G

شاید Redmi Note ۱۱ Pro Plus شیائومی یکی از بهترین گوشی های مقرون به صرفه موجود در بازار باشد، اما شرکت های دیگری مانند OnePlus نیز جزء بازیگران اصلی هستند. یک جایگزین خوب برای Redmi Note ۱۱ Pro Plus، به خصوص اگر به یک تجربه نرم افزاری نزدیک به اندروید خام یا استوک علاقه دارید، OnePlus Nord CE ۲ است. OnePlus Nord CE ۲ صفحه نمایش عالی، عملکرد سریع، عمر باتری زیاد، شارژ سریع (البته نه به سرعت Redmi Note ۱۱ Pro Plus)، یک اسلات کارت microSD، یک جک ۳.۵ میلی متری صدا و موارد دیگر ارائه می دهد. با این حال، دوربین آن به خوبی Redmi Note ۱۱ Pro Plus نیست و برخلاف Redmi Note ۱۱ Pro Plus هیچ گواهی IP برای محافظت در برابر آب و گرد و غبار ندارد.گزینه دیگر Galaxy A۵۳ است که دارای بلندگوهای استریو است که صدایی به خوبی Redmi Note ۱۱ Pro Plus و حتی شاید بهتر از آن دارد. ناگفته نماند که یکی از صفحه نمایش های عالی سامسونگ را با تصاویری واضح تر از Redmi دارد در ضمن لرزشگیر دوربین بهتر در هنگام فیلمبرداری دارد. با این حال، برخی از نقاط ضعف A۵۳ شامل حسگر اثرانگشت کند، نداشتن جک هدفون، تجربه ضعیف بازی و لمس ناامیدکننده است.


نکات منفی Redmi Note ۱۱ Pro Plus

- فقط ۲ سال به روز رسانی نسخه اندروید
- دارای اندروید قدیمی ۱۱ هنگام عرضه
- لرزش گیر ضعیف در فیلم برداری
- برنامه‌های زیاد و غیر مفیدی که به صورت پیش فرض در گوشی نصب شده اند


نکات مثبت Redmi Note ۱۱ Pro Plus

- صدای خیلی خوب
- نمایشگر خوب ۱۲۰ هرتزی
- عمر باتری بالاتر از متوسط
- سرعت شارژ فوق العاده زیاد
- طراحی کلاسیک و خوش دست
- کیفیت خوب عکاسی
- حافظه قابل افزایش با میکرو اس دی
- حساسیت لمس خوب
- اجرای خوب بازی‌ها


آیا Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro Plus ۵G مناسب من است؟

شیائومی، باز هم موفق شده است! Redmi Note ۱۱ Pro Plus یکی دیگر از گوشی های مقرون به صرفه عالی و بسیار خوب بازار است. اکثر مواردی که یک گوشی را عالی می کند را پوشش می دهد: صفحه نمایش، صدا، باتری، دوربین و غیره. حتی کار با رابط کاربری و نرم افزارهایش نیز ساده تر شده است. البته همه چیز هم در این گوشی گل و بلبل نیست، مانند لرزشگیر بد در دوربین اصلی و میل به نوردهی بیش از حد در برخی صحنه‌ها. نرم افزار قدیمی این گوشی نیز به این مدل Redmi Plus هیچ نکته مثبتی اضافه نمی کند. علاوه بر این، شما فقط دو به‌ روزرسانی اصلی اندروید (تا اندروید ۱۳) را در این گوشی دریافت خواهید کرد. اما اگر بتوانید این چند نکته منفی را نادیده بگیرید، ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس یک گوشی مقرون به صرفه عالی است که شما میتوانید با ۱۸ ماه گارانتی و ۱۲ ماه بیمه سامان از مهام دیجی خریداری کنید.

تحویل اکسپرس

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

ضمانت اصالت کالا

پشتیبانی ۲۴ ساعته

پشتیبانی ۲۴ ساعته

تضمین قیمت

تضمین قیمت

سوالات متداول

در این قسمت متنی نوشته شود. در این قسمت متنی نوشته شود. در این قسمت متنی نوشته شود.
در این قسمت متنی نوشته شود. در این قسمت متنی نوشته شود. در این قسمت متنی نوشته شود.
در این قسمت متنی نوشته شود. در این قسمت متنی نوشته شود. در این قسمت متنی نوشته شود.

*ممکن است بخشی از اطلاعات این صفحه درست نباشد در صورت مشاهده لطفا به ما گزارش دهید*

اگر سوال یا نظری هست بفرمائید

محبوب ترین کالاها